Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Cinege Vendégház (6114. Bugac, Felsőmonostor 465.; üzemeltető: TÓTÉP BT., székhely: 6114. BUGAC, Móricz Zs. u. 56., adószám: 20450490-1-03) mint a cinegehaz.hu weboldal kizárólagos üzemeltetője az alábbiakban, nevezett honlapon teszi közzé adatvédelmi és adatkezelési elveit, amelyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.

Kérjük, a Tájékoztatót minden kapcsolatfelvétel előtt szíveskedjen áttekinteni! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben kapcsolatba lép Vendégházunkkal a honlapon keresztül, az a jelen Tájékoztatóban foglaltak kifejezett elfogadásának és tudomásul vételének minősül.
 

A Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Vendégházunk által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket. A jelen Tájékoztató hatálya kiterjed minden cinegehaz.hu weboldalon („Weboldal”) keresztül történő adatkezelésre, továbbá azon adatkezelésekre is, amelyek során a természetes személy („Érintett”) e-mailben, telefonon, vagy postain úton, megkereséssel fordul Vendégházunkhoz bármely elérhetőségén.

A Tájékoztató készítésekor különös tekintettel voltunk a hatályos adatvédelmi jogszabályok – a Természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 RENDELETE (General Data Protection Regulation – GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – rendelkezéseire.
Adatkezelő adatai

 • Név: TÓTÉP BT.
 • Székhely: 6114. Bugac, Móricz Zs. u. 56.
 • E-mail: cinegebugac@gmail.com
 • Adószám: 20450490-1-03
 • Telefon: +36 30/434-2722, +36 30/432-9709
 • Egyéb szálláshely nyilvántartási száma: 2/2012.
 • Szálláshely NTAK száma: EG20012605
 • Felettes szerv: Bugac Nagyközség Jegyzője

Az adatkezelés jogalapja

 1. A szállásfoglalás nélkülözhetetlen feltétele, hogy ismert legyen a szállást lefoglaló vendég (Szállóvendég) neve, az előzetes egyeztetéshez és kapcsolattartáshoz a telefonszáma és e-mail címe, a szálláson tervezett tartózkodás időtartama, illetve a vendégek száma. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) számára jogszabály által előírt adatszolgáltatás céljából egyéb személyes adatok (születési idő, lakcím), illetve a számlaadáshoz szükséges adatok. A kapcsolatfelvétellel a vendég hozzájárul személyes adatai kezeléséhez és elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket, továbbá hogy Adatkezelő a szükséges adatokat a szükséges legrövidebb ideig és legnagyobb biztonságban a szállásfoglalás dokumentumaiban kezelje.

Az adatkezelés célja és időtartama

 1. Adatkezelő Szállóvendégek adatait a szállásfoglalásuk és megfelelő ellátásuk biztosítása érdekében kezeli. Cél továbbá az ellenőrizhetőség és a szállásszolgáltatás biztosítása, valamint a vonatkozó mindenkori adózási és adat- (statisztika-) szolgáltatási jogi környezetnek való megfelelés.
 2. Az adatkezelés a 2.1 pontban meghatározott cél fennállásáig tart. Szállóvendégek adatait az idegenforgalmi adó befizetésének határidejére, illetve a statisztikaszolgáltatási kötelezettségre való tekintettel a honlapon tárgyévben, papír alapon az adójogszabályokban előírt ideig (jelenleg 5 év) tároljuk. Törölt, visszavont vagy téves foglalás esetén a szállásfoglaló adatait az adattárból azonnal töröljük.
 3. Adatkezelő a vendégek adatait csak az adatkezelés céljának megfelelő legszükségesebb minimális mértékben kéri el, tárolja és kezeli, figyelembe véve az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló hatályos jogszabályokat és általános elveket.

A szállóvendégek adatkezelésre vonatkozó jogai

 1. Tájékoztatás kérés: a vendégházba bejelentkező vendég tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és módjáról, illetve a személyes adatok továbbítása esetén harmadik személy adatkezelői minőségéről, az adattovábbítás okáról, céljáról, a használat módjáról és időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről. A tájékoztatás Adatkezelő e-mailes elérhetőségén kérhető, amelyre Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, de maximum 5 napon belül köteles megfelelő tájékoztatást adni.
 2. Helyesbítés a szállóvendég kérésére történhet, illetve akkor, ha Adatkezelő hitelt érdemlően igazolni tudja a vendég által megadott adatok helytelenségét. A helyesbítés idejéről, tartalmáról és módjáról Adatkezelő mindkét esetben köteles haladéktalanul értesíteni a Szállóvendéget.
 3. Törlés: Adatkezelő a Szállóvendég adatait az adatkezelés céljának és feltételeinek megszűnésekor, illetve az adattárolásra jogszabályokban előírt határidő lejártával köteles törölni, és erről őt e-mailben értesíteni.
 4. Kifogás: Szállóvendég adatai kezelését érintő kifogással közvetlenül Adatkezelőhöz, illetve Adatkezelő felettes szervéhez fordulhat. Adatkezelő mindent megtesz a kifogás pártatlan elbírálása, továbbá az esetleges jogsértő állapot felszámolása érdekében.

Kötelezettségvállalás

 1. Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását.
 2. Adatkezelő biztosítja, hogy a kezelt adatok jogosulatlan harmadik fél kezébe ne kerüljenek, azokat ő nyilvánosságra ne hozza, ne továbbítsa, ne módosíthassa vagy törölhesse.
 3. Adatkezelő nem gyűjt, kezel és tárol szenzitív adatokat. Amennyiben Szállóvendég érzékeny személyes adatokat saját akaratából, a megfelelő szolgáltatások érdekében Adatkezelővel megoszt, adatkezelő azt semmilyen formában nem rögzíti, tárolja, harmadik félnek nem továbbítja.
 4. Az információs önrendelkezési jog értelmében amennyiben Szállóvendég a közösségi felületeken vagy bárhol maga hozza a környezete tudomására szállása helyét stb., ezen adatok megfelelő kezelése Szállóvendéget terheli; Adatkezelőnek ezekre a médiumokban önként megosztott adatokra nézve adatkezelési kötelezettsége nem keletkezik.
 5. Vendégházunk jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.